บทความอนุรักษ์พลังงาน

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellets)

image descriptino

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) จัดเป็นประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิงที่ทำจากไม้ ซึ่งโดยทั่วไปจะผลิตจากขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุจากการผลิตไม้แปรรูป หรือเศษไม้ที่เหลือใช้จากโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และยังรวมถึงไม้จากการโค่นต้นไม้ที่ไม่จำเป็นหรือยืนต้นตาย การตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีการผลิตในหลากหลายรูปแบบและยังมีคุณภาพสินค้าที่หลากหลายขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ทั้งที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า, การให้ความร้อนกับที่อยู่อาศัยและการใช้งานประเภทอื่นๆ. เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีความหนาแน่นสูงมากจากกระบวนการผลิต และจากกระบวนการให้ความร้อนสูงทำให้มีความชื้นต่ำ (ต่ำกว่า 10%) ซึ่งช่วยให้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด สามารถที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สูงมาก

อ่านต่อ ...

เทโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

image descriptino

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญของโลก ในปัจจุบันได้มีการศึกษา วิจัย และสร้างเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยมีหลักการทำงานคล้ายๆ กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน (เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ฯลฯ) โรงไฟฟ้าชีวมวล (เช่น บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ฯลฯ) เพียงแต่มีความแตกต่างกันที่แหล่งผลิตพลังงานความร้อนที่ใช้สำหรับการต้มน้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพมีหลักการในการให้ความร้อนกับน้ำ คือ การส่งน้ำที่อุณหภูมิปกติ (น้ำบนผิวโลก) ไปรับความร้อนภายใต้พื้นโลก หลังจากที่น้ำได้รับความร้อนแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว...กลายเป็นไอน้ำ ที่อุณหภูมิและความดันสูง จากนั้นไอน้ำดังกล่าวก็จะกลับขึ้นมายังพื้นโลกเพื่อปั่นกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป

อ่านต่อ ...

โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Rooftop PV system)

image descriptino

โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Rooftop PV system) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ภายในเมืองหรือชนบท เพื่อลดต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงสุดหรือ Peak Load และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สามารถขยายผลในวงกว้างสู่ภาคครัวเรือนได้ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และสนองตอบนโยบายของประเทศต่อไป

อ่านต่อ ...

การใช้พลังงานในการทำเกลือสินเธาว์

image descriptino

การผลิตเกลือที่บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีการผลิตกันมาตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์ ปรากฏชื่อครั้งแรกเมื่อมีการอ้างถึง "บ่อมาง" เมื่อพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ยกทัพมายึดเมืองน่านได้ในปี พ.ศ. 1993 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ อาทิ เครื่องถ้วย , ศิลาจารึก , พระพุทธรูป ช่วยยืนยันว่า ชุมชนที่ผลิตเกลือที่บ้านบ่อหลวงเจริญรุ่งเรือง อนุมานว่าเป็นระยะที่ 1 เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 หลังจากนั้น ไม่เป็นการแน่ชัดว่ามีชุมชนที่ผลิตเกลือสืบต่อ ๆ มาหรือไม่ เนื่องจากบ้านเมืองในล้านนากำลังวุ่นวายเพราะอยู่ภายใต้อำนาจของพม่า และไม่พบหลักฐานทางโบราณคดียืนยันอย่างแน่ชัด หากแต่จากข้อมูลประวัติชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์บอกเล่า ทำให้สันนิษฐานได้ว่าเกิดชุมชนในระยะที่ 2 ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24 และกลุ่มชนเหล่านี้ เป็นบรรพบุรุษของชาวบ่อหลวงในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นชาวไตลื้อ ที่อพยพมาจากแถบเมืองบ่อแฮ่ ทางตอนใต้ของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือสินเธาร์เป็นปริมาณมาก โดยมีลักษณะและวิธีการผลิตคล้ายคลึงกัน

อ่านต่อ ...

ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมรากหญ้า

image descriptino

ปัจจุบันจะพบว่าประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่มากมายในแต่ละพื้นที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย อาทิ การผลิตเฉาก๊วย การต้มเกลือ การคั่วข้าวตอกข้าวพอง การต้มน้ำร้อนชำแหละหมู การต้มน้ำผลิตไอน้ำฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง การทำสุรากลั่นชุมชน และการอบเนื้อลำไย เป็นต้น ซึ่งเป็นการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในด้านความร้อน ที่ผ่านมาเตาอบ เตาต้มที่เป็นอุปกรณ์หลักในการผลิตพลังงานความร้อนเหล่านี้ จะใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในปริมาณจำนวนมาก ซึ่งในอดีตเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันเชื้อเพลิงจากไม้ในชุมชนมีจำกัดในขณะที่ความต้องการในการใช้มีมากขึ้น ทำให้ต้องซื้อไม้ฟืนจากนอกชุมชน ซึ่งนับวันจะมีราคาแพงขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเตาต้มเตาอบเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×