ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Energy Technology for Environment Research center (ETERC)

image description

ความเป็นมา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศของกลุ่มอาเซียนที่มีการใช้พลังงานชนิดต่างๆในปริมาณที่สูงมาก โดยการใช้พลังงานเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้า และการใช้พลังงานในประเทศไทยยังก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากขั้นตอนต่างๆของการใช้พลังงาน เช่น การผลิต การใช้ และการกำจัดของเหลือใช้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ยังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมในเขตที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีกิจกรรมด้านพลังงาน และในเขตชุมชนอื่นๆ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมั่นว่าศักยภาพในด้านต่างๆที่มีอยู่ ทั้งองค์ความรู้ การวิจัย และวิทยาการต่างๆ สามารถเชื่อมโยงนำประโยชน์ไปสู่ชุมชนและประเทศของเราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้เกิดการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อทำให้ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ สามารถเข้าใจปัญหาและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน และตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ และจากความตั้งใจนี้ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งมีพันธกิจหลักในการนำเอาองค์ความรู้และศักยภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเครือข่ายไปใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยวิจัยต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสนใจและจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยศูนย์วิจัยฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์จากภาควิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการให้แก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เพื่อดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการวิจัยและบริการาวิชาการเพื่อชุมชน
 • เพื่อเสริมสร้างฐานผลิตองค์ความรู้ หลักสูตร และบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง

พันธกิจ

 • เมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัย และบริการวิชาการ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เศึกษา วิจัย และค้นคว้าองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เสร้าง พัฒนา และดูแลหลักสูตรในสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
 • เให้การบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ หรือให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 • เเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะองค์กร

 • เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการภายใต้งานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เป็นเครือข่ายของกลุ่มหรือหน่วยวิจัยที่ทำงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนแบบบูรณาการร่วมสาขาวิชา
 • มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาสังคม เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ไม่แสวงหากำไร แต่มีรายได้เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินงานของตนเองจากโครงการหรือจากงบประมาณอุดหนุนจากส่วนราชการ
 • ดำเนินงานโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Download an introduction to ETERC in PDF format Click

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×