โครงการพัฒนาการศึกษาด้านพลังงาน
[Energy Education Development Project: EEDP]

โครงการพัฒนาการศึกษาด้านพลังงาน (Energy Education Development Project: EEDP) เป็นโครงการที่ดำเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรด้านพลังงาน และการขยายผลในการสร้างวิทยากรตัวคูณ ตลอดจนการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์สาธิต อุปกรณ์ Workshop เป็นต้น

หัวหน้าห้องวิจัย

รศ.ดร.  ธงชัย  ฟองสมุทร   (Assoc.Prof.  Thongchai Fongsamootr)

อาจารย์สมาชิกห้องวิจัย

พนักงานสมาชิกห้องวิจัย

นักศึกษาสมาชิกห้องวิจัย

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×