ข่าวประกาศทั่วไป

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในนามของ สวทน.) ร่วมจัดบูธนิศทรรการเกี่ยวกับพลังงาน...

อ่านต่อ ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน...

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนิน "โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ" จัดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์พลังงานระดับจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอน เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม The Loft 1 โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...

วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตพลังงานจากขยะชุมชน” ในการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2557

อ่านต่อ ...

โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน (พลังงานลม) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ เมื่อวัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และวัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×