ข่าวประกาศทั่วไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน...

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนิน "โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ" จัดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์พลังงานระดับจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอน เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม The Loft 1 โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...

วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตพลังงานจากขยะชุมชน” ในการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2557

อ่านต่อ ...

โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการ พร้อมคณะทำงาน ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน (พลังงานลม) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ เมื่อวัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และวัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านต่อ ...

วิทยากรตัวคูณไบโอแก๊สเซฟตี้ทั้ง 30 คน ของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ "ไบโอแก๊สเซฟตี้" กระจายตัวปฏิบัติภารกิจ...

อ่านต่อ ...

Login

Confirm

Do you want to continue ?

×