ข่าวประกาศทั่วไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานในจังหวัด และการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยได้ดำเนินการจัดสัมมนาจำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่

อ่านต่อ ...

วันที่ 2 มิ.ย.59 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) และสรรพสามิต จังหวัดลำปาง กรมสรรพสามิต จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ “ปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นสุราชุมชนในวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ ...

“ข้าวโพดแม่แจ่ม” รายงานสรุปผลโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้จากการปลูกและแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE)

อ่านต่อ ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เอเปค หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1 (The 1st meeting Experiences Sharing on Renewable Energy Safety) ภายใต้โครงการ Renewable Energy Safety in APEC ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรรเงินกว่า 10 ล้านบาท ให้กับกระทรวงพลังงาน และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Energy Technology for Environment Research Center : ETE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการแปรรูปเป็นพลังงาน และโครงการนำร่องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากข้าวโพดเพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×