ข่าวประกาศทั่วไป

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประกวดโครงงานพลังงานในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2557-2558” (Energy Innovation for Green Globe 2014-2015) และค่ายเยาวชนต้นกล้าพลังงาน ระดับประเทศ รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ ...

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ในนามของ สวทน.) ร่วมจัดบูธนิศทรรการเกี่ยวกับพลังงาน...

อ่านต่อ ...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมแนวทางการพัฒนาสื่อ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน...

อ่านต่อ ...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนิน "โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ" จัดให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสถานการณ์พลังงานระดับจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอน เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม The Loft 1 โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ ...

วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตพลังงานจากขยะชุมชน” ในการอบรมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2557

อ่านต่อ ...

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×