ห้องวิจัยด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงาน
[Climate Change Engineering and Management in Energy Sector Laboratory - CCEME]

วิจัยทางด้านวิศวกรรม และการจัดการ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาคพลังงาน ผลิตผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงาน และเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ใหม่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

หัวหน้าห้องวิจัย

ผศ.  วงกต  วงศ์อภัย   (Asst.Prof.  WONGKOT WONGSAPAI)

อาจารย์สมาชิกห้องวิจัย

พนักงานสมาชิกห้องวิจัย

นักศึกษาสมาชิกห้องวิจัย

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×