บุคลากร

Chatchawan's photo
หัวหน้าศูนย์ฯ
ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
Asst.Prof.Dr.Chatchawan Chaichana

อีเมลล์: c.chaichana@eng.cmu.ac.th


WONGKOT's photo
หัวหน้าห้องวิจัยด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงาน
ผศ.วงกต วงศ์อภัย
Asst.Prof.WONGKOT WONGSAPAI

อีเมลล์: wongkot_w@yahoo.com


Thongchai's photo
หัวหน้าโครงการพัฒนาการศึกษาด้านพลังงาน
รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร
Assoc.Prof.Thongchai Fongsamootr

อีเมลล์: tfongsamootr@gmail.com


Janjira's photo
วิศวกรอาวุโส
นางสาวจันทร์จิรา เตชะเวชเจริญ
Ms.Janjira Techavejcharoen

อีเมลล์: janjira@eng.cmu.ac.th


CHAICHAN's photo
วิศวกรอาวุโส
นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร
Mr.CHAICHAN RITKRERKKRAI

อีเมลล์: mong327@gmail.com


Napaphat's photo
วิศวกร
นางสาวณปภัช เล็กกำแหง
Ms.Napaphat Lekgamheng

อีเมลล์: napaphat.lek@gmail.com


PORNPIMON's photo
วิศวกร
นางสาวพรพิมล เพ็ชรวัฒนา
Ms.PORNPIMON PHETWATTANA

อีเมลล์: p.phetwattana@gmail.com


Supakon's photo
วิศวกร
นายศุภกร แจ่มสุวรรณกุล
Mr.Supakon Jamsuwankul

อีเมลล์: supakonjamsuwan@gmail.com


Sopit's photo
วิศวกร
นางสาวโศภิษฐ์ ดรุณ
Ms.Sopit Daroon

อีเมลล์: sopit.soh@gmail.com


Jirapat's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางจิรภัทร แสนผาบ
Mrs.Jirapat Kontiang

อีเมลล์: jirapat@eng.cmu.ac.th


Jutawan's photo
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจุฑาวรรณ จิตสุข
Ms.Jutawan Jitsuk

อีเมลล์: jjitsuk@gmail.com


Prapaporn's photo
นักวิจัย
นางสาวประภาพร ไชยภักดิ์
Ms.Prapaporn Chaiphak

อีเมลล์: p.chaiphak@gmail.com


PARICHAT's photo
นักวิจัย
นางสาวปาริฉัตร ยาลังกาญจน์
Ms.PARICHAT YALANGKAN

อีเมลล์: parichat@eng.cmu.ac.th


PHATTHRA's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวภัทรา ประภากร
Ms.PHATTHRA PRAPHAKORN

อีเมลล์: paen1996@gmail.com


Phatthra's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส
นางสาวภัทรา ประภากร
Ms.Phatthra Praphakorn

อีเมลล์: paen1996@gmail.com


Ruttikan's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวรัตติกาล จินดาหลวง
Ms.Ruttikan Jindaloung

อีเมลล์: ruttikan@eng.cmu.ac.th


Lalitphat's photo
หัวหน้างานธุรการ
นางสาวลลิตภัทร แย้มบู่
Ms.Lalitphat Yamboo

อีเมลล์: mam1339@gmail.com


LALITA's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางลลิตา ใบบอกบุญ
Mrs.LALITA BAIBOKBOOK

อีเมลล์: lalita@eng.cmu.ac.th


WORAPOJ's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นายวรพจน์ แซ่แต้
Mr.WORAPOJ SAE-TAE

อีเมลล์: ballqoojung@hotmail.com


worapoj's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นายวรพจน์ แซ่แต้
Mr.worapoj sae-tae

อีเมลล์: ballqoojung@hotmail.com


Waraporn's photo
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววราภรณ์ ประดิษฐ
Ms.Waraporn Pradid

อีเมลล์: Shadowmanking_nong@hotmail.com


Walinpich's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาววลินพิชญ์ คำปิว
Ms.Walinpich Kumpiw

อีเมลล์: walinpich@eng.cmu.ac.th


SIRIPORN's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวศิริพร สมพานจันทร์
Ms.SIRIPORN SOMPARNJAN

อีเมลล์: siriporn@eng.cmu.ac.th


Sutthiluck's photo
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสุทธิลักษณ์ ธีรวัฒน์สกุล
Mrs.Sutthiluck Teerawatsakul

อีเมลล์: sutthiluck@eng.cmu.ac.th


Suwimon's photo
นักวิจัย
นางสาวสุวิมล วิชารักษ์
Ms.Suwimon Wicharuck

อีเมลล์: pajero41@yahoo.com


ORAPUN's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวอรพรรณ ใจกว้าง
Ms.ORAPUN CHAIKWANG

อีเมลล์: ochaikwang@gmail.com


orapun's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวอรพรรณ ใจกว้าง
Ms.orapun chaikwang

อีเมลล์: ochaikwang@gmail.com


Ms.	Itchaya	Kheawpoompuang's photo
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวอิชยา เขียวพุ่มพวง
Ms.Ms. Itchaya Kheawpoompuang Ms. Itchaya Kheawpoompuang

อีเมลล์: itchaya@eng.cmu.ac.th


Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×