พพ. กระทรวงพลังงาน เดินหน้ารณรงค์การผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 4 เพิ่มความมั่นใจทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

พพ. กระทรวงพลังงาน เดินหน้ารณรงค์การผลิตและใช้พลังงานทดแทน
อย่างปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 4 
เพิ่มความมั่นใจทุกภาคส่วน
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับพลังงานทดแทน มุ่งมั่นเดินหน้ารณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง โดยมีอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) จากชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ในชุมชน ฟาร์ม และสถานประกอบการต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety)" ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยโครงการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการเฟสที่ 4 (8 เม.ย.59-7 เม.ย.60)

          วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมวิทยากรตัวคูณครั้งที่ 1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (Energy Safety) ประจำปี 2559 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

          ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ในชุมชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และเคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาจำนวน 100 คน รวมกับ อส.พน. ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและกระจายความรู้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนมากยิ่งขึ้น โดย อส.พน. ทั้งหมดจะเข้ารับฟังบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างปลอดภัย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) ก๊าซชีวมวล (Biomass) พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และการใช้เครื่องสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิทยากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น

          หลังจากอบรมครั้งนี้ อส.พน. จะเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ อส.พน. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณ นำองค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ที่โครงการจัดทำขึ้น ได้แก่ คู่มือ แผ่นพับ และสารคดีการ์ตูนแอนิเมชัน ไปเผยแพร่ต่อในชุมชน ฟาร์ม และสถานประกอบการต่างๆ ที่มีระบบผลิตพลังงานทดแทนทั้ง 3 เทคโนโลยี เพิ่มอีกจำนวนอย่างน้อย 750 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างปลอดภัย เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนและช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

^ นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. ประธานกล่าวเปิดงาน

^ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

^ คณะผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร

^ คณะผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากร และผู้เข้าอบรม ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

^ กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสามัคคีของผู้เข้าอบรม

^ ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน

Comments

add yours

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×