อนุรักษ์พลังงาน

โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Rooftop PV system)

image descriptino

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาดและมีศักยภาพสูง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน (เทคโนโลยีอบแห้งและเทคโนโลยีการผลิตน้ำร้อน) เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เซลล์แสงอาทิตย์หรือ ที่รู้จักกันในนามของ solar cell

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ถือ เป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สามารถช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจาก ต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการใช้พลังานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติ

โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Rooftop PV system) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ภายในเมืองหรือชนบท เพื่อลดต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงสุดหรือ Peak Load และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่สามารถขยายผลในวงกว้างสู่ภาคครัวเรือนได้ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และสนองตอบนโยบายของประเทศ

สำหรับ "ประเทศไทย" ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ “โซลาร์ รูฟ แบรนด์ แอมบาสเดอร์” โดยเน้นติดตั้งโซลาร์ รูฟ ภาคครัวเรือน ซึ่งได้รับความสนใจลงทะเบียนนำบ้านเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 500 หลัง และมีเป้าหมายในการติดตัังไปสู่ภาคอุตสาหกรรม อาทิ หลังคาโรงงานและหลังคาคลังสินค้าต่างๆ นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่การใช้พลังทดแทน และเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่เป็นผู้นำชาติอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป

 

Comments

add yours

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×