สัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ค่าฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ภาคใต้

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ค่าฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ภายใต้โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด ณ โรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน

 

พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก คุณอำนาจ คงทอง พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีอาจารย์ขจรเดช พิมพ์พิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แผนพลังงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ต่อมาคุณภานุพงศ์ ไชยคำ หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและยุทธศาสตร์พลังงาน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) เป็นผู้บรรยายนำเสนอถึงดัชนีชี้วัดสำหรับใช้ประเมินสถานะด้านพลังงานของแต่ละจังหวัด เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามบริบทของจังหวัด และสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) รวมไปถึงการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน

 

ช่วงท้ายของการสัมมนามีการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงตอบปัญหา ข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ดัชนีชี้วัดด้านพลังงานระดับจังหวัดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง

 

Comments

add yours

Login

หากท่านต้องการเข้าระบบเพื่อใช้งานระบบการลางาน ตรวจสอบเวลางานและอื่นๆ
กรุณาเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mis.ete.eng.cmu.ac.th หรือ
>>> click ที่นี่ <<<

การเข้าระบบด้วยฟอร์มข้างล่าง จะใช้เพื่อจัดการข้อมูลเว็บไซต์เท่านั้น
เช่น ข่าว ประกาศต่างๆ


Confirm

Do you want to continue ?

×